Konferenco en CREON

 Vendredon 27an de aprilo 2018 je la 20:00
Salon Citoyenne – Urbodono de CREON

La vesperon animos Morine Stride, Pedagogino, formistino, Psikoterapiistino kaj esperanstistino.

Komence Morine prezentos kuntekston, kiu favoris Louis Zalenhof elpensi lingvon kiun li volis internacia kaj ŝi klarigos vin pri lia intenco.

Poste, ŝi pritraktos la spsikologiajn kaj kulturagn aspecktoj de tiu inventita lingvo, same kiel la identican problemon de ĉiu fronte al ĝi.

Finfine, Morine ektraktos la lingvistikan principon de Esperanto en ĝia auto, kaj ĝiaj lingvajn avantaĝojn.

Sekvos momento por respondi al via dmandoj.

Ni invitas vin veni kun familianoj, infanoj, amikoj,

Ĝis Baldaù

Lingvojfesto, la 15-a de marto en la Universitato de Bordozo Montaigne

 

Suno akompanis la lingvofeston en la Universitato de Bordozo Montaigne, kiu okazis la 15-an de marto. Multnombraj studentoj vizitis nian budon : ne nur scivolemaj, sed kelkaj el ili vere interesataj.

Eble venontjare ili komencos lerni esperanton en tiu-ĉi universitato, kun la profesoro Elvezio Canonica, kiu ĝin intruas (mardon de la 17h3 ĝis la 19h00, salono A 209).

Ankaŭ eblas trovi kaj pruntepreni librojn en kaj pri esperanto en aparta breto de la lingvobiblioteko de la universitato.

 

2a komuniko

Sekve al la unua komuniko: Jen bildo, kiu fluigis jam multe da inko, se eblas tion pludiri en jarcento, kiam la diskutoj surekrane aperas… Ĉu do sango nepre fluos dum nia renkonto? Certe jes! almenaŭ en la vejnoj de la partoprenontoj. Ni esperas, ke tiam ĝi eĉ bolos! Rimarku, ke neniu vokas al elverŝo de sango. Kompreneble provokema estis la Kolego verkinte la unuan invitkarton! Li celis reagojn. Multaj venis. Fakte, ĉu vi preferus kiel subtitolon « Trinku, jen Lia sango! Infere! Dantece! »

50jara jubileo de Esperanto-Gironde : Dua komuniko

La intersindikata tago: klerigadotempo por laboristoj

Dank’al agnosko de Marcelo Redulez kiel sindikatista e-instruanto far la Centre d’Etudes et de Formation Interprofessionnel (CEFI-Solidaires) laboristoj povos ĝui ĵaŭdon 03/05 kaj vendredon 04/05 du sindikatajn klerigotagojn (journées de formation syndicales). Liberaj tamen pagotaj tagoj krom normalaj feritagoj. Interesatoj frue sendu sian intencon partopreni kaj responde ricevos specialan invitilon transdonendan al iliaj dungantoj almenaŭ unu monaton antaŭ la evento, do antaŭ la 3a de aprilo 2018! Jen kiel finfine laboristoj estos pagataj de siaj estroj por praktiki esperanton. Ĉu iu jam tion spertis en Francio? Rakontu do.

Se vi scivolemas alklaku: https://www.solidaires.org/-Vos-droits-a-la-formation-

Ĉu interesas vin secesi-stilo? Ĉu vi malkovru ĝin? Bela ekzemplo estas la bordoza laborborso, kiu akceptos nin dum tuta tago, ĵaŭdon la 3an de majo. Ĝian viziton pasie gvidos Bernardo Sarlandie, fervora CGTano. En la tiea popola teatro La Kompanoj kantigos la publikon. Lukso. Ne maltrafu tiun memorindan eventon. Proksime staras la samstila Domo de la Studentinoj ornamita de grandaj maskeronoj. Vidinde.

La provizora programo konfirmas abundajn tre interesajn intervenojn de eminentaj universitatanoj, talentoplenaj artistoj, samkiel bonvolemaj lernantoj, senpretendaj kunĝuantoj kaj atenditaj spontanaj kunrolontoj. Ĉiutagaj koncertoj !Kantemuloj iĝu dum tiu speciala tempo membro de nia loka teatra kaj kanta trupo La Kompanoj. Kun KAJTO, FaMo kaj Morine Stride, kantaj kaj popoldanca atelieroj ebligos preparadon de festaj vesperoj.

1a komuniko

ESPERANTO-GIRONDE festemas.

Ni pretekstu jubileon por arigi esperantistojn kaj iliaj geamikoj. Nia loka grupo profunde enradikiĝas en la laborista movado. SATeca jam de ĝia kreiĝo sub la originala nomo « groupe ouvrier de Bordeaux », ĝiaj membroj ne ĉesos vivigi esperanton en progresemaj medioj cele al popola klerigo per malfermo de ĉies spiritoj dank’al riĉaj interŝangoj.

Duonjarcento ja ne sufiĉis : do ni kunfestu ne la finan venkon sed nian forton adaptiĝi al la evoluo de nia movado samkiel tiu de la tutmonda socio, sur kiu baziĝas hodiaŭ sur retoj. Ĝirondianoj organizis jam multajn kongresojn, animis nenombreblajn eventojn. Por majo 2018, ni proponas al SAT-Amikoj retrovi la kongresejon de la jaro 1966 en Cenon ! Tiam okdeko da partoprenintoj kunvenis. Venontjare, kiom ? Ĉu vi ?

Unua logo : Dank’al helpemo de la urbodomo de Cenon, kiu senpage disponigas la salonegon, kaj servemo de la interurba kuirejo, ni povas proponi etajn prezojn por la aliĝkotizo kaj la manĝojn. La pretigota aliĝilo disponeblos kiel eble plej frue.

Dua logo : Riĉega programo ! Prelegoj, debatoj, koncertoj, popoldancoj plus surprizoj… pli ol kutime! Pri la intervenontoj, temoj kaj detaloj vi hodiaŭ eksalivumu… ni rezervas tion por cetera informfolio kun la aliĝilo !

Do jam notu la datojn sur via persona kalendaro : de la 2a ĝis la 7a de majo 2018. Kompreneble estos bonvenaj ankaŭ tiuj, kiuj povos nur parte viziti nin ; ekzemple pro fifamaj laborpretekstoj!

Lasta freŝdata informo : klopodoj estas starigitaj por ebligi al laboristoj partopreni la 3an kaj 4an de majo en tiuokaza kleriga sindikata staĝo do tagoj pagataj de la oficejo (se oficisto) aŭ sindikato (se sindikatano). Detaloj sekvos…

KURSOJ

NIAJ KURSOJ

 

– En GUJAN-MESTRAS
Ĉiun vendredon de la 14a30 ĝis la 16a30, kursoj por komencantojn en la locale ĉe la poŝtoficejo de la Hume, klerigad-salono, 43 avenuo du Maréchal de Lattre de Tassigny 33470 Gujan-Mestras. Bernard VIDAL
(06 95 02 85 00)

 

– En CREON
Ĉiun duan jaŭdon de la 14a ĝis 16a – kursoj por komencantojn ĉe Morine STRIDE, 17 rue Voltaire. (06 10 07 08 58)

 

 

– En GALGON
Ĉiun mardon de la 17a ĝis la 19a, Joël LAJUS gvidas kurson por komencantoj kaj progresantoj. (05 57 69 26 96)

 

– En CENON
Kastelo Palmer, ĉiun lundon inter la 14a kaj la 17a, Marcelo REDOULEZ animas tradukgrupon kaj Claudine POMIROL kurson por ĉiuj niveloj. (05 56 21 38 64)

– En MONTENDRE
ĉiun mardon de la 10a ĝis la 12a, Janine DUMOULIN gvidas kurson por ĉiuj niveloj. (05 46 49 45 18)

 

– En UNIVERSITATO BORDEAUX MONTAIGNE
en salono A2-107, ĉiun mardon de la 17a30 ĝis la 19a, kursojn gvidas Elvezio CANONICA kaj Jean-Seb BRILLEAUD. (06 72 17 22 97)

100ème anniversaire de la mort de ZAMENHOF

au Centre Yavné rue Thiac à Bordeaux, mercredi 23 novembre à 19h30 par Christian Lavarenne

A L’UNESCO à PARIS

L’Unesco à Paris  organise une journée Spéciale  le  lundi 11 décembre pour clôturer l’année Zamenhof. Il sera question, en particulier de la version du Courrier de l’Unesco en espéranto. 

https://esperanto-france.org/annee-zamenhof